Esteu aquí

Pas a pas

Procés de compra d'una vivienda

Procés de compra d'una vivienda

A aProperties hem redactat aquest guia per poder orientar els nostres clients durant tot el procés de compra d’un immoble a Barcelona. A continuació detallarem pas a pas tots els punts a tenir en compte des de l’inici de la seva recerca fins a la compra final d’una vivenda.

Si té qualsevol consulta o aclariment, no dubti a contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina web www.aimmobles.com o trucant al telf. 93 874 92 62

 

Procés administratiu:

Iniciar el procés administratiu al principi del procés de recerca d’una vivenda és imprescindible per poder efectuar la compra un cop hagi trobat la vivenda que compleixi els requisits que vostè estava buscant.

 • N.I.E. (per a clients internacionals) D.N.I. (per a clients nacionals)
 • Finançament: abans de començar la recerca de la seva vivenda, haurà de tenir en compte si necessitarà o no buscar finançament. En cas afirmatiu, pot consultar amb les diferents entitats bancàries i mirar quina d’elles pot oferir-li el producte més interessant o també gestionar-ho a través d’una de les nostres empreses del grup, Afinance (www.afinace.es)
 •  

Procés de compravenda:

Un cop el client s’hagi decidit per la compra d’un immoble, els passos a seguir seran els següents:

 • Reserva : La seva finalitat és demostrar a la part venedora que el comprador adquireix un compromís de compra. Al document de reserva s’indica el preu, la data de la firma del document d’arres i la data màxima d’escriptura de compravenda. L’import pagat a la reserva anirà a compte del pagament d’arres.
 • Contracte d’Arres Penitencials: L’import entregat a les Arres és habitualment del 10% sobre el preu de compravenda (a aquest import se li haurà de restar la quantitat entregada en la reserva). Si l’escriptura de compravenda no arriba a formalitzar-se per causes imputabes al comprador, aquest perdrà les quantitats entregades. Si pel contrari les causes són imputables al venedor, aquest haurà de retornar al comprador el doble de les quantitats rebudes fins el moment.
 • Escriptura Pública de Compravenda : És la firma de compravenda davant Notari, que és escollit sempre per la part compradora. A la firma davant Notari es paga la quantitat restant al venedor, que entrega en el mateix acte la possessió de la vivenda.

Tràmits per llogar una vivenda

Tràmits per llogar una vivenda

Recerca Immoble

Pot buscar directament la seva propietat ideal a la nostra web o posar-se en contacte amb un dels nostres assessors perquè l’ajudi amb la recerca de la seva propietat. Coordinaran visites per així conèixer la que podria ser la seva futura llar. Durant tot aquest transcurs, el seu agent, li farà un seguiment personalitzat i li facilitarà alternatives fins que trobi la seva vivenda perfecta.

Una vegada s’hagi decidit per un immoble que li agradi, els passos a seguir són els següents:

 

 1 – Paga y Senyal:

Un cop s’hagi arribat a un acord (preu, data, entrada, fiances…) serà necessari efectuar la reserva de la mateixa “paga i senyal” per import d’una mensualitat i així la propietat quedarà bloquejada per uns dies determinats. La quantitat entregada servirà en concepte de pagament de la comissió de l’Agència o com a fiança, un cop firmat el contracte de lloguer.

 

2 – Contracte:

 1. El període mínim obligatori és de 6 mesos, ampliable a un màxim de 3 anys, encara que les parts puguin pactar una durada superior. El llogater està obligat a notificar per escrit al propietari la rescissió del contracte amb un preavís de 1 mes.
 2. Contractes temporals d’entre tres i onze mesos.

 

3 – Fiança:

Quantitat que es paga al propietari a mode de garantia. Si en finalitzar el període de lloguer existeixen desperfectes o danys en la propietat, aquests seran descomptats de la fiança.

A més de la fiança es demana una garantia complementària o Aval Bancari.

 

4 – Documentació necessària:

 • Si treballa en una empresa: nòmines i contracte de feina.
 • Autònom: Declaració renda i últimes factures.
 • Lloguer a nom de Societat: Declaració Impost societats, escriptura Societat i declaració renda.
 • Client Internacional: Declaració de renda i documentació que permeti comprovar la seva solvència.
 • És necessari disposar d’un compte bancari a Espanya per domiciliar el pagament del lloguer i subministraments.
 • DNI/NIE o Passaport

 

5.- Honoraris Agència:

10% de la renda anual + IVA pagadors pel llogater en el moment de la firma del contracte de lloguer.